Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, Κριτική ανάγνωση του ΠΔ 2


Για την επιβεβαίωση των στοιχείων της παραγράφου 6. της προηγούμενης ανάρτησης:

Ν.4024/2011 (Άρθρα 7, 12)
Προαγωγή από βαθμό σε βαθμό (Βαθμολογική εξέλιξη)
Για την προαγωγή (των εκπαιδευτικών) από βαθμό σε βαθμό λαμβάνονται υπόψηαθροιστικά τα εξής:
1. H αξιολόγησή τους: i. Ο βαθμός επίτευξης της στοχοθεσίας που τους αφορά και ii. Οι διοικητικές ικανότητες και η συμπεριφορά τους στην υπηρεσία. Σημείωση: i. Στοχοθεσία = προβλεπόμενοι στόχοι ii. Συμπεριφορά = οριοθετείται από το πειθαρχικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στο Ν.4093/2012.

2. Το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων. Το ανώτατο ποσοστό (των κρινόμενων κάθε φορά εκπαιδευτικών) για κάθε βαθμό, είναι το εξής: Aπό τον ΣΤ→Ε μέχρι και το 100%  Από τον Ε→Δ μέχρι καιτο 90%  Από τον Δ→Γ μέχρι και το 80% Από τον Γ→Β μέχρι και το 70% Από τον Β→Α μέχρι και το 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. Σημείωση: Τα παραπάνω ποσοστά είναι τα μέγιστα και μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μπορούν να μειώνονται ανά διετία με κοινή υπουργική απόφαση!

3. Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, που είναι: για τον ΣΤ τα 2 έτη, για καθένα από τους υπόλοιπους βαθμούς τα 4 έτη και για τον Β τα 6 έτη.
   Το άρθρο 17, παρ.5 του σχεδίου ΠΔ αναφέρει χαρακτηριστικά: Οι εκπαιδευτικοί που, μετά την αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4024/2011.
Ν.4024/2011 (Άρθρο 8, παρ.4)......Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.
 Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) /Άρθρο 95:
Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου
 Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου