Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης με συμμετοχή μαθητών και γονέων


Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  συγκροτεί το υπουργείο Παιδείας, παράλληλα με την σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που προστέθηκε στις 28/2 το βράδυ στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις», δημιουργείται η ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) η οποία θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας.
Στόχος της ΑΔΙΠΠΔΕ θα είναι, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων στον χώρο, να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο «την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και δια βίου μάθηση».
Η Αρχή θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού. Παράλληλα θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα μελετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθια εκπαίδευση.
Επίσης θα αξιολογεί την ποιότητα του έργου των σχολικών μονάδων, θα «μετα-αξιολογεί» τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και θα εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αξιολόγησής τους.
Τέλος, θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακων διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των ενστάσεων αξιολόγησής τους.
Θα διοικείται απο συμβούλιο με τετραετή θητεία, που θα αποτελείται από τα εξής μέλη: τον πρόεδρό της, ο οποίος θα ορισθεί από τον υπουργό Παιδείας και πρέπει να είναι επιστήμονας με επιστημονικό έργο και εμπειρία κατα προτίμηση σε θέματα αξιολόγησης, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ', κατόχους διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα ίδια προσόντα και έναν καθηγητη πανεπιστημίου με αντίστοιχη ειδίκευση.
Η Αρχή μπορεί να έχει συνεργασία με πανεπιστήμια, ενώ θα συγκροτεί  μια η περισσότερες πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. 
Οι επιτροπές αυτές θα συντάσσουν εκθεσης αξιολογησης με βάση τα κριτήρια της Αρχής  και θα τις υποβάλλουν στο Συμβούλιο του.
Με απόφαση της Αρχής θα αξιολογείται η ποιότητα του εκπαιδευτικου έργου ανά περιοχή αρμοδιότητας κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης η αξιολογούμενου φορέα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για κάθε επι μέρους αξιολογούμενη υπηρεσία και μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

Σύμφωνα με τη Μάρνυ Παπαματθαίου που υπογράφει το σχετικό δημοσίευμα του Βήματος:

"... η Αρχή θα πρέπει κατ' αρχήν να διαμορφώσει και να δημοσιοποιήσει κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης κατά τα διεθνή πρότυπα, ενώ τη διδακτική διαδικασία θα αξιολογούν και οι μαθητές, όπως και οι οικογένειές τους. (Ως γενικά κριτήρια για σχολικές μονάδες και διευθύνσεις εκπαίδευσης αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα, η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως εργαστήρια η βιβλιοθηκες, η ανταπόκριση σε φαινόμενα όπως εκείνο της σχολικής διαρροής κ.ά.)... "


1/3/2012
Μανώλης Φραγγίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου